zikie98

From: yogyakarta

NAMA : Abda Ali Roziki, NIM : 18.12.0627 , PRODI : S1-Sistem Informasi, Universitas AMIKOM Yogyakarta